Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2116
Nhan đề: Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài "Thực trạng học nhóm của sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang"
Tác giả: Vân, Mai Thị
Từ khoá: Học nhóm
Sinh viên
Sư phạm
Trường đại học an giang
Năm xuất bản: Jun-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Số 50
Mô tả: Thông tin khoa học số 050
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2116
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.