Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2120
Nhan đề: Đôi nét về công tác Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học An Giang từ năm 2000 đến 2011
Tác giả: Tâm, Vương Thị Mỹ
Từ khoá: Hợp tác quốc tế
Trường đại học an giang
Năm 2000-2011
Năm xuất bản: Jun-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 50
Mô tả: Thông tin khoa học số 050
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2120
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.Doi net ve cong tac hop tac QT cua truong DHAG.pdf7,05 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.