Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2122
Nhan đề: Một số vấn đề cơ bản cần quan tâm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
Tác giả: Hải, Nguyễn Thị Minh
Từ khoá: Giáo dục pháp luật
Phổ biến giáo dục pháp luật
Tuyên truyền
Nhà trường
Năm xuất bản: Jun-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 50
Mô tả: Thông tin khoa học số 050
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2122
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.Mot so van de co ban can quan tam trong cong tac tuyen truyen....pdf7,41 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.