Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2125
Nhan đề: Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa – nêu vấn đề phần hóa học hữu cơ
Tác giả: Vinh, Trang Quang
Từ khoá: Hóa học hữu cơ
Hệ thống câu hỏi
Năm xuất bản: Jun-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 50
Mô tả: Thông tin khoa học số 050
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2125
Appears in Collections:TTKH số 041 - 050Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.