Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2132
Nhan đề: Tìm hiểu mô hình đào tạo giáo viên
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: đào tạo
Giáo viên
Mô hình đào tạo giáo viên
Năm xuất bản: Aug-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 51
Mô tả: Thông tin khoa học số 051
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2132
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.tim hieu mo hinh dao tao giao vien.pdf10,41 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.