Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2143
Nhan đề: Kế thừa giá trị sức sống đình làng Nam Bộ trong việc phát huy chức năng xã hội hóa hoạt động của Nhà Văn hóa cơ sở
Tác giả: Khảm, Nguyễn Văn
Từ khoá: đình làng
Nam bộ
Xã hội hóa
Nhà văn hóa cơ sở
Năm xuất bản: Aug-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 51
Mô tả: Thông tin khoa học số 051
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2143
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.