Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2151
Nhan đề: Hợp tác với Viện Công nghệ Châu Á – một hướng mới trong công tác đào tạo của Trường Đại học An Giang
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Hợp tác
Viện công nghệ châu á
Công tác đào tạo
Trường đại học an giang
Năm xuất bản: Nov-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Số 53
Mô tả: Thông tin khoa học số 053
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2151
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.