Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2152
Nhan đề: Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng ở Đảng bộ Trường Đại học An Giang
Tác giả: Liêng, Nguyễn Thị Diệu
Từ khoá: Tư tưởng hồ chí minh
Nghị quyết trung ương đảng
Xây dựng đảng
Đảng bộ trường đại học an giang
Năm xuất bản: Nov-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 53
Mô tả: Thông tin khoa học số 053
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2152
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.