Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2163
Nhan đề: Trường Đại học An Giang tập trung thực hiện một số giải pháp về công tác thi đua để đạt thành tích cao
Tác giả: Đức, Mai Ngọc
Từ khoá: Công tác thi đua
Trường đại học an giang
Năm xuất bản: Jan-2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 54
Mô tả: Thông tin khoa học số 054
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2163
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.