Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2164
Nhan đề: Tìm kiếm nguồn tài trợ quốc tế thông qua việc viết đề án xin tài trợ đóng góp cho sự phát triển Trường Đại học An Giang
Tác giả: Phillips, K.R.
Tâm, Vương Thị Mỹ
Ngọc, Đoàn Mỹ
Từ khoá: Nguồn tài trợ
Đề án
Tài trợ
Dự án
Trường đại học an giang
Năm xuất bản: Jan-2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 54
Mô tả: Thông tin khoa học số 054
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2164
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.