Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2168
Nhan đề: Thực trạng việc xây dựng và sử dụng nguồn tài liệu nội sinh tại Thư viện Trường Đại học An Giang
Tác giả: Ánh, Nguyễn Thị Phương
Từ khoá: Tài liệu nội sinh
Tài nguyên nội sinh
Thư viện
Trường đại học an giang
Năm xuất bản: Jan-2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 54
Mô tả: Thông tin khoa học số 054
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2168
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9. thuc trang viec XD & SD nguon tai lieu noi sinh tai TV truong DHAG.pdf5,94 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.