Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2191
Nhan đề: Thư viện trường Đại học An Giang sau 3 năm phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả: Nhi, Thái Thị Hồng
Từ khoá: Học chế tín chỉ
Thư viện
Trường đại học an giang
Năm xuất bản: Mar-2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 55
Mô tả: Thông tin khoa học số 055
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2191
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7. thu vien truong DHAG sau 3 nam phuc vu DT theo hoc che tin chi.pdf19,58 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.