Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2196
Nhan đề: Bảo tồn văn hóa dân tộc kết hợp với làng nghề truyền thống phát triển du lịch, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững vùng Bảy núi tỉnh An Giang
Tác giả: Phú, Phạm Xuân
Trân, Ngô Thụy Bảo
Từ khoá: Bảo tồn
Văn hóa dân tộc
Làng nghề truyền thống
Du lịch
Xóa đói giảm nghèo
Giảm nghèo
Vùng bảy núi
An giang
Năm xuất bản: Mar-2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Số 55
Mô tả: Thông tin khoa học số 055
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2196
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.