Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2208
Nhan đề: Interactive Physics – Phòng thí nghiệm cơ học thú vị
Tác giả: Dễ, Võ Văn
Từ khoá: Vật lý
Thí nghiệm
Cơ học
Năm xuất bản: Mar-2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 60
Mô tả: Thông tin khoa học số 060
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2208
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-60-VVDe-IP phong thi nghiem co hoc thu vi.pdf300,11 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.