Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2223
Nhan đề: Những tính cách liên quan đến ý hướng khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học An Giang
Tác giả: Tuyền, Trương Thị Thanh
Long, Nguyễn Thành
Từ khoá: Sáng nghiệp
Sinh viên
Trường đại học an giang
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Quyển 1 (1)
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 1 (1) năm 2013
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2223
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09-TRUONG-THI-THANH-TUYEN.pdf478,34 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.