Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2226
Nhan đề: Sự hài lòng của giảng viên trong giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học An Giang
Tác giả: Hiếu, Trần Minh
Từ khoá: Lương
Sự hài lòng
Giảng viên
Giảng dạy
Trường đại học an giang
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 1 (1)
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 1 (1) năm 2013
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2226
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-TRAN-MINH-HIEU.pdf472,32 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.