Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2228
Nhan đề: Phong cách quản lý Lean – nguyên tắc và ứng dụng tại Việt Nam
Tác giả: Minh, Nguyễn Đạt
Nguyên, Nguyễn Danh
Từ khoá: Quản lý
Phong cách quản lý lean
Việt nam
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 1(1)
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 1 (1) năm 2013
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2228
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14-NGUYEN-DAT-MINH.pdf336,51 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.