Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2230
Nhan đề: Nghiên cứu cắt mạch Chitosan với các độ Deaxetyl khác nhau bằng Hydroperoxit trong môi trường dị thể
Tác giả: Phúc, Bùi Phước
Huy, Hà Thúc
Hiến, Nguyễn Quốc
Từ khoá: Cắt mạch oxi hóa
độ deaxetyl
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Quyển 2 (1)
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang. Quyển 2 (1) năm 2014
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2230
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Phuoc Phuc.pdf3,47 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.