Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2234
Nhan đề: Phương pháp giải phương trình, hệ phương trình với sự hỗ trợ của phần mềm maple
Tác giả: Phát, Vương Vĩnh
Liêm, Huỳnh Thanh
Từ khoá: Phương trình
Hệ phương trình
Phần mềm maple
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Quyển 2 (1)
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 2 (1) năm 2014
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2234
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vuong Vinh Phat.pdf2,81 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.