Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2243
Nhan đề: Sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo Trường Đại học An Giang
Tác giả: Trung, Phan Minh
Từ khoá: Sự hài lòng
Sinh viên
Chất lượng giáo dục
Trường đại học an giang
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Quyển 2 (1)
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 2 (1) năm 2014
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2243
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Minh Trung.pdf5,61 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.