Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2244
Nhan đề: Triết lý nhân sinh của cư dân Nam Bộ qua một số công trình khảo cứu của Sơn Nam
Tác giả: Tùng, Lê Văn
Ngân, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Triết lý nhân sinh
Cư dân nam bộ
Văn hóa
Sơn nam
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Quyển 2 (1)
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 2 (1) năm 2014
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2244
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Van Tung-N.T.Kim Ngan.pdf4,57 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.