Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2246
Nhan đề: Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 của Trường Đại học An Giang
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Giáo dục
Năm học 2012-2013
Trường đại học an giang
Năm xuất bản: Sep-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 52
Mô tả: Thông tin khoa học số 052
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2246
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. Nhiem vu trong tam nam hoc 2012-2013 cua truong DHAG.pdf17,1 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.