Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2247
Nhan đề: Ứng dụng phương pháp giảng dạy vòng tròn để nâng cao thể chất cho nữ sinh viên năm thứ nhất khối giáo dục tiểu học trường Đại học An Giang sau một năm học
Tác giả: Thảo, Nguyễn Trần Phương
Từ khoá: Thể chất
Sinh viên nữ
Giáo dục tiểu học
Trường đại học an giang
Giáo dục thể chất
Sinh viên năn nhất
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2247
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Tran Phuong Thao.pdf1,13 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.