Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2248
Nhan đề: Một số việc cần làm trong công tác “đảm bảo chất lượng” của Trường Đại học An Giang
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Giáo dục đại học
Trường đại học an giang
Năm xuất bản: Sep-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Số 52
Mô tả: Thông tin khoa học số 052
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2248
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. Mot so viec can lam trong cong tac dam bao chat luong cua truong DHAG.pdf16,27 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.