Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/232
Nhan đề: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
Tác giả: Bích Tuyền, Nguyễn Thị
Từ khoá: Bài giảng điện tử
Giáo dục công dân
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần III năm 2010 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/232
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LOP 11 BAI 12 - BICH TRUYEN.zip28,39 MBUnknown  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.