Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2326
Nhan đề: Phép biện chứng duy vật
Tác giả: Phương, Đỗ Thị Kim
Từ khoá: Chủ nghĩa mác - lênin
Triết học
Phép biện chứng
Duy vật biện chứng
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần VI năm 2014 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2326
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Thi Kim Phuong.pdf1,87 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.