Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/236
Nhan đề: Bản chất cái đẹp
Tác giả: Thảo, Tôn Việt
Từ khoá: Bài giảng điện tử
Văn hóa
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần III năm 2010 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/236
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ton Viet Thao - LLCT.zip34,85 MBUnknown  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.