Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2397
Nhan đề: Kỹ thuật đo độ nhớt nguyên liệu bằng thiết bị đo Brookfield
Tác giả: Khang, Trần Nghĩa
Từ khoá: Kỹ thuật thực phẩm
Thiết bị đo độ nhớt
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần VI năm 2014 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2397
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Nghia Khang 2.pdf1,19 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.