Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2400
Nhan đề: Bệnh nấm thủy mi ký sinh trên cá nước ngọt
Tác giả: Hằng, Nguyễn Thị Thúy
Từ khoá: Bệnh học thủy sản
Bệnh nấm thủy mi
Cá nước ngọt
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần VI năm 2014 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2400
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thuy Hang.pdf2,93 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.