Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2423
Nhan đề: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
Tác giả: Thắng, Kiều Minh
Tiên, Võ Thị Mỹ
Từ khoá: Tài nguyên
Môi trường
Bảo vệ môi trường
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần VI năm 2014 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2423
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kieu Minh Thang - Vo Thi My Tien.pdf3,42 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.