Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2433
Nhan đề: Tính chất của không khí sấy và giản đồ sấy
Tác giả: Khang, Trần Nghĩa
Từ khoá: Kỹ thuật sấy thực phẩm
Kỹ thuật thực phẩm
Không khí ẩm
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần VI năm 2014 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2433
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Nghia Khang 1.pdf1,34 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.