Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2450
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp giảm nghèo - giảm nghèo bền vững tại Thành phố Sa Đéc
Tác giả: Viễn, Phạm Xuân
Trang, Nguyễn Thị Thùy
Từ khoá: Giảm nghèo
Hộ nghèo
Hộ cận nghèo
Chính sách
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2450
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15. Thuc trang & GPGN - GNBV tai thanh pho Sa Dec.pdf101,31 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.