Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2473
Nhan đề: Thực hiện chính sách an sinh xã hội nhằm giảm nghèo bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Anh, Nguyễn Thế
Từ khoá: An sinh xã hội
Giảm nghèo
Đồng bằng sông cửu long
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2473
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37. Thuc hien chinh sach an ninh XH nham GN ben vung o DBSCL.pdf114,52 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.