Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2474
Nhan đề: Kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo của một số địa phương trong nước - bài học cho vấn đề giảm nghèo bền vững ở An Giang hiện nay
Tác giả: Sáu, Lê Thị
Từ khoá: Xóa đói giảm nghèo
Giảm nghèo
An giang
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2474
Appears in Collections:Hội thảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.