Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2475
Nhan đề: Nghèo đa chiều - phương pháp tiếp cận đo lường mới trong công tác giảm nghèo ở nước ta
Tác giả: Vân, Phạm Huỳnh Thanh
Từ khoá: Giảm nghèo
Chính sách giảm nghèo
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2475
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40. Ngheo da chieu PP tiep can do luong moi trong cong tac GN o nuoc ta.pdf23,11 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.