Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2480
Nhan đề: Thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang - Thành tựu và hạn chế
Tác giả: Tuyên, Lê Văn
Từ khoá: Giảm nghèo
Trợ giúp pháp lý
Tỉnh Hậu Giang
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2480
Appears in Collections:Hội thảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.