Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2482
Nhan đề: Chính sách xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam - Thực trạng và những vấn đề đặt ra
Tác giả: Trung, Nguyễn Thành
Từ khoá: Xóa đói giảm nghèo
Chính sách giảm nghèo
Giảm nghèo
Việt nam
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2482
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47. Chinh sach XDGN cua VN thuc trang & nhung van de dat ra.pdf42,37 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.