Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2491
Nhan đề: Duy trì tăng trưởng kinh tế và thực hiện tốt các chính sách xã hội là động lực quyết định để giảm nghèo bền vững
Tác giả: Mai, Đỗ Ngọc
Ngọc, Trần Thị Kim
Từ khoá: Tăng trưởng kinh tế
Chính sách xã hội
Giảm nghèo
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2491
Appears in Collections:Hội thảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.