Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2499
Nhan đề: Phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch - hướng đi mới cho giảm nghèo bền vững ở An Giang hiện nay
Tác giả: Sơn, Ngô Hà Trường
Từ khoá: Làng nghề truyền thống
Du lịch
Giảm nghèo
Xóa đói giảm nghèo
An giang
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2499
Appears in Collections:Hội thảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.