Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2502
Nhan đề: Các chính sách, dự án giảm nghèo bền vững chủ yếu của tỉnh an giang đến năm 2015
Tác giả: Thanh, Trần Văn
Từ khoá: Giảm nghèo
Chính sách giảm nghèo
An giang
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2502
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67. Cac CS du an giam ngheo ben vung chu yeu cua tinh AG den nam 2015.pdf47,35 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.