Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2503
Nhan đề: Thực trạng, tồn tại, hạn chế trong thực trạng giảm nghèo trên địa bàn xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới
Tác giả: Cường, Nguyễn Huy
Từ khoá: Giảm nghèo
Công tác giảm nghèo
Xã nhơn hưng
Huyện tịnh biên
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2503
Appears in Collections:Hội thảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.