Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2504
Nhan đề: Công tác giảm nghèo xã lạc quới, huyện tri tôn, tỉnh an giang
Tác giả: Ân, Trần Hoàng
Từ khoá: Công tác giảm nghèo
Xã lạc quới
Huyện tri tôn
An giang
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2504
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69. Cong tac GN xa lac quoi huyen tri ton tinh AG.pdf8,07 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.