Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2506
Nhan đề: Công tác giảm nghèo của xã lương an trà huyện tri tôn, tỉnh an giang
Tác giả: Vĩnh, Nguyễn Hoàng
Từ khoá: Công tác giảm nghèo
Giảm nghèo
Xã lương an trà
Huyện tri tôn
An giang
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2506
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71. Cong tac GN cua xa luong an tra huyen tri ton tinh AG.pdf28,14 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.