Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2541
Nhan đề: Nghiên cứu khả năng xử lý khí H2S và NH3 phát sinh từ công đoạn sấy thức ăn gia súc bằng phương pháp hấp thụ
Tác giả: An, Ngô Thúy
Từ khoá: Thức ăn gia súc
Sấy thức ăn
Năm xuất bản: 2010
Tóm tắt: Nghiên cứu khả năng xử lý khí H2S và NH3 trong quá trình sấy thức ăn gia súc bằng phương pháp hấp thụ mà cụ thể là: xây dựng mô hình xử lý khí thải chứa H2S và NH3 phát sinh từ quá trình sấy thức ăn gia súc; sau đó, tiến hành khảo sát xác định hiệu quả xử lý khí H2S và NH3 của các chất oxi hóa mạnh như: KMnO4 và K2Cr2O7 thông qua 10 nghiệm thức.
Mô tả: Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp khoa
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2541
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo Thuy An.pdf916,32 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.