Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2542
Nhan đề: Nghiên cứu mô hình xử lý nước thải sinh hoạt bằng hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí
Tác giả: Thúy, Trần Thị Thanh
Từ khoá: Nước thải
Xử lý sinh học
Năm xuất bản: 2010
Tóm tắt: Xác định hiệu suất xử lý và hệ số phân hủy nội bào, hệ số sản lượng bùn qua các thời gian lưu nước 4 giờ, 6 giờ, 8 giờ. nghiên cứu giá trị thực nghiệm chọn thiết kế thể tích bể, lượng bùn hoàn lưu,..cho bể bùn hoạt tính hiếu khí khuấy trộn hoàn toàn. Hiện tượng quá tải lượng tạp chất ô nhiễm dẫn đến hiệu suất xử lý nước thải đầu ra...
Mô tả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa của sinh viên
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2542
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Thanh Thuy.pdf1,16 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.