Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2546
Nhan đề: Nghiên cứu chế biến tinh bột ấu biến tính và ứng dụng trong sản xuất miến
Tác giả: Thảo, Hồ Minh
Hiển, Trần Xuân
Từ khoá: Củ ấu
Tinh bột
Biến tính
Miến
Đậu xanh
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi và tính chất của tinh bột ấu trong quá trình sản xuất tinh bột; Khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp biến tính vật lí và hóa học đến sự thay đổi các tính chất của tinh bột ấu; Khảo sát khả năng ứng dụng của tinh bột ấu biến tính trong chế biến miến
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2546
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ho Minh Thao.pdf7,86 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.