Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2559
Nhan đề: Phương pháp luận sử học
Tác giả: Kim, Nguyễn Bảo
Từ khoá: Sử học
Lịch sử
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nội dung gồm 5 chương: Khái luận về phương pháp luận sử học; Phương pháp luận về hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử xã hội; Sử học là một khoa học; Một số quan điểm phương pháp luận Mácxít – Lêninnít về nhận thức lịch sử; Một số vấn đề phương pháp nghiên cứu lịch sử
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2559
Appears in Collections:GT - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenBaoKim.pdf827,52 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.