Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2564
Nhan đề: Logic học biện chứng
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Logic học
Tư duy biện chứng
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nội dung bao gồm 4 chương. Chương 1: Đối tượng và ý nghĩa của Lô-gích học biện chứng; Chương 2: Những hình thức và quy luật cơ bản của tư duy biện chứng. Chương 3: Các nguyên tắc cơ bản của Lô-gích học biện chứng; Chương 4: Các phương pháp nhận thức của Lô-gích học biện chứng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2564
Appears in Collections:Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Van Thang.pdf1,17 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.