Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2598
Nhan đề: Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của giảng viên trong giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học An Giang
Tác giả: Hiếu, Trần Minh
Từ khoá: Giảng viên
Giảng dạy
Sự hài lòng
Trường đại học an giang
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế - Luật
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2598
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN TMHIEU.pdfLiên hệ với tác giả khi cần xem toàn văn1,35 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.