Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2601
Nhan đề: Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng
Tác giả: Anh, Huỳnh
Từ khoá: Tổ chức tín dụng
Pháp luật
Tiền gửi
Người gửi tiền
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng; Thực tiễn pháp luật bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng và hướng hoàn thiện
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2601
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huynh Anh.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn2,06 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.